Szukaj
Intl | pl
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Potwierdzić

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1

Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod adresem: https://www.kellysbike.com/ oraz prawa i obowiązków stron wynikających z umowy sprzedaży zawartej za pomocą sklepu internetowego.

1.2

Sprzedający może w każdej chwili zmienić treść Regulaminu. Zmiana ta nie ma wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu.

1.3

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.kellysbike.com/, a Kupujący ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu i pobrania jego kopii. Regulamin jest również dostarczany Kupującemu, wraz z Akceptacją i fakturą, na jego adres e-mail.

§ 2 Strony i rodzaje umów sprzedaży

2.1

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, Sprzedającym jest Kellys sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 107910.

2.2

Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają osobowość prawną.

§ 3 Konto użytkownika

3.1

Rejestrując się w sklepie internetowym, Kupujący uzyskuje dostęp do konta użytkownika, za pomocą którego może dokonać zamówienia (Konto).

3.2

Rejestrując się lub dokonując zakupu w sklepie internetowym, Kupujący zobowiązany jest podać prawdziwe i prawidłowe dane oraz aktualizować je, gdy ulegną zmianie. Dla potrzeb korzystania ze sklepu internetowego oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, informacje podane przez Kupującego na koncie użytkownika są uważane za prawidłowe.

3.3

Dostęp do Konta jest zabezpieczony za pomocą loginu i hasła. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła umożliwiających dostęp do Konta. Uznaje się, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez Kupującego.

3.4

Kupujący uniemożliwi korzystanie z Konta osobom trzecim.

3.5

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto może nie być dostępne w każdym czasie , w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych konserwacji sprzętu i oprogramowania.

3.6

Do korzystania ze sklepu internetowego, Kupujący musi spełniać następujące warunki techniczne: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

3.7

Kupujący może składać reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego, drogą elektroniczną, na adres: serwispl@kellysbike.com Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.

§ 4 Zawarcie umowy

4.1

Sprzedający w sklepie internetowym publikuje katalog towarów oferowanych do sprzedaży , w tym ceny poszczególnych towarów . Oferta sprzedaży towarów i ceny towarów pozostają w mocy tak długo, jak długo są one wyświetlane w sklepie internetowym. Sprzedający nie gwarantuje dostępności towaru, który znajduje się w katalogu. Katalog towarów nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

4.2

Aby zamówić towar w sklepie internetowym, zarejestrowany i zalogowany Kupujący powinien kliknąć na znajdujący się przy wybranym towarze przycisk "Dodaj do koszyka". Następnie, po kliknięciu na przycisk " Zamówienie " Kupujący otrzyma formularz zamówienia, który składa się z czterech etapów:

 • w pierwszym etapie Kupujący podaje prawidłowy adres rozliczeniowy i wysyłki;
 • w drugim etapie, Kupujący wybiera metodę dostawy ,
 • w trzecim etapie Kupujący wybiera sposób płatności za zamówione towary
 • w czwartym etapie Kupujący wyraża zgodę na związanie treścią Regulaminu i ostatecznie potwierdza zamówienie, klikając na przycisk o nazwie " Potwierdzenie zamówienia ".
4.3

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z ofertą zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi, gdy Sprzedający prześle Kupującemu akceptację zamówienia (Akceptacja). Akceptacja wysyłana jest na adres e -mail, którego Kupujący używa do logowania się w sklepie internetowym.

4.4

Akceptacja zawiera numer zamówienia , datę i czas zamówienia, sposób i termin płatności, przedmiotem zamówienia - wybrane towary wraz z ceną, określenie sposobu dostawy oraz adres rozliczeniowy. Wraz z Akceptacją przesyłana jest również faktura i Regulamin.

4.5

Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym, zwłaszcza, jeśli zamówiony towar nie jest w danym momencie dostępny lub jeśli Kupujący opóźnia się z płatnościami względem Sprzedającego, wynikającymi z innych umów, a także w przypadku oczywistych błędów dotyczących ceny lub opisu produktów zawartych w katalogu.

4.6

Umowa zawierana jest przy pomocy środków technicznych służących do komunikowania się na odległość. Każda ze stron we własnym zakresie ponosi koszty zawarcia umowy.

§ 5 Dostawa towarów

5.1

Dostawa towarów odbywa się w następujący sposób:

 • Jeżeli zakupionym towarem jest rower, zostanie on dostarczony Kupującemu wyłącznie poprzez punkty sprzedaży detalicznej, wybrany przez Kupujący w trakcie składania zamówienia;
 • Jeżeli zakupionym produktem jest akcesorium rowerowe, zostanie ono dostarczone do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika DPD Polska, na adres Kupującego podany w zamówieniu;
 • Jeśli zakupione są jednocześnie rower i akcesorium rowerowe, dostawa zamówionych towarów odbywa się tak samo, jak dostawa roweru.
5.2

Czas dostawy roweru do punktu sprzedaży detalicznej wynosi 3-14 dni roboczych. Kupujący zostanie poinformowany o możliwości odbioru roweru.

5.3

Czas dostawy akcesoriów wynosi 2-14 dni, jeśli nie zostały zakupione wraz z rowerem.

5.4

Rowery dostarczane są wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjna.

5.5

Jeżeli z winy Kupującego konieczne jest ponowne dostarczenie towaru, koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru pokrywa Kupujący.

§ 6 Cena i warunki płatności

6.1

Cena zawiera już podatek VAT. Cena nie zawiera opłaty za wysyłkę, która wynosi 12,00 PLN. W wypadku wybrania formy płatności pobranie, doliczony zostanie koszt dodatkowej usługi w wysokości 5,00 PLN

6.2

Kupujący może zapłacić za towary w następujący sposób:

 • za pobraniem , jeśli zakupił jedynie akcesoria, a cenę uiści po otrzymaniu towaru od przewoźnika, gotówką lub kartą kredytową
 • za pomocą systemu płatności internetowych PayU, jeżeli towarami są rowery i akcesoria rowerowe. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem z systemu płatności.
6.3

Wraz z ceną zakupu Kupujący uiszcza opłatę za wysyłkę, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

6.4

W przypadku płatności za pobraniem, cena zakupu i opłata za wysyłkę są wymagalne z chwilą otrzymania towaru.

6.5

W przypadku dokonania płatności przy pomocy systemu płatności internetowych, do zapłaty ceny dochodzi w momencie otrzymania ceny przez Sprzedającego .

6.6

Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT. Sprzedający przesyła fakturę VAT drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego, wraz z Akceptacją i Regulaminem.

§ 7 Odstąpienie od umowy

7.1

Kupujący, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia wydania rzeczy. Jeżeli jednak Kupujący po rozpoczęciu biegu tego terminu został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu, termin ulega skróceniu do 14 dni od tej daty.

7.2

Postanowienia dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, Załącznik stanowi integralną część Regulaminu i jest wiążący dla stron.

7.3

W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Kupujący, będący konsumentem, powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie.

7.4

W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takiej sytuacji Sprzedający może zażądać od Kupującego naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty odpowiadającej zmniejszeniu się wartości takiego towaru.

7.5

Przepisów tego paragrafu oraz Załącznika nr 1 nie stosuje się do przedsiębiorców.

§ 8 Gwarancja i rękojmia

8.1

Okres gwarancji dla produktów zakupionych w sklepie internetowym to 24 miesiące, licząc od daty otrzymania towaru przez Kupującego.

8.2

W przypadku zakupu roweru, Kupujący otrzyma kartę gwarancyjną. W przypadku zakupu akcesoriów rowerowych, potwierdzeniem gwarancji jest faktura.

8.3

Sprzedający obowiązany jest dostarczyć produkt bez wad. Kupujący zobowiązany jest zbadać dostarczony towar niezwłocznie po odbiorze i nie później niż w ciągu trzy dni od daty otrzymania towaru zawiadomić pisemnie Sprzedającego o wykrytych wadach. Po upływie powyższego terminu, Sprzedający nie uzna roszczeń Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji, dotyczących oczywistych wad towaru.

8.4

W przypadku zakupu jedynie akcesoriów rowerowych, Kupujący zobowiązany jest przesłać reklamację na piśmie na adres Sprzedającego, wraz z opisem przyczyny reklamacji, załączając kopię faktury. Kupujący zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji na adres poczty elektronicznej podany na jego koncie użytkownika.

8.5

W przypadku zakupu roweru lub jednocześnie roweru i akcesoria, Kupujący zobowiązany jest zgłosić reklamację w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym odebrał towar, przedkładając jednocześnie fakturę i kartę gwarancyjną.

8.6

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego lub przez punkt sprzedaży detalicznej. W przypadku uzasadnionej reklamacji, gwarancja ulega przedłużeniu o czas rozpoznawania reklamacji oraz czas usunięcia wady.

8.7

Gwarancja nie obejmuje następujących wad towarów:

 • Uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej ( pożary, powodzie, trzęsienia ziemi , itp. )
 • Uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe użycie towarów do celów, do których towary nie są przeznaczone,
 • Uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia,
 • Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania,
 • Uszkodzenia wynikające z używania niezgodnego z instrukcją obsługi,
8.8

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady roweru powstałe w wyniku niewłaściwego montażu zakupionego roweru. Kupujący traci uprawnienia z gwarancji, jeśli montaż roweru nie został wykonany przez jeśli montaż roweru nie został wykonany przez wyspecjalizowany serwis rowerowy.

8.9

W celu zachowania uprawnień z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest dokonywać profesjonalnego przeglądu roweru po każdych przejechanych 500 km, jednak nie rzadziej, niż raz w roku, co powinno zostać odnotowane na karcie gwarancyjnej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady roweru, w przypadku uchybienia temu obowiązkowi przez Kupującego.

8.10

Sprzedający nie odpowiada z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący przechowuje towary w nieodpowiednich warunkach (np. przy dużym zapyleniu lub wilgotności) .

8.11

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, o których mowa poniżej.

8.12

Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne towaru. W sytuacji, gdy Kupującym jest konsument, w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem roku od wydania towaru, domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

8.13

Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna)

8.14

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

8.15

Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

8.16

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.17

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

8.18

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu.

8.19

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

8.20

Jeżeli Kupujący, będący konsumentem, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 9 Doręczenia

9.1

Wszystkie dokumenty i informacje związane z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży dostarczane są drugiej Stronie w formie pisemnej, drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

9.2

Dokumenty i inne pisma i materiały, uznawane są za doręczone drugiej stronie, w następujących sytuacjach:

 • W przypadku doręczenia drogą elektroniczną – w momencie otrzymania wiadomości przez serwer poczty przychodzącej adresata,
 • W przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem poczty – w momencie odbioru przesyłki lub odmowy przyjęcia przesyłki
 • W przypadku doręczenia za pośrednictwem poczty, jeśli przesyłka nie została odebrana – po upływie 15 dni od daty pierwszej próby doręczenia.

§ 10 Postanowienia końcowe

10.1

Oprogramowanie oraz pozostałe elementy sklepu internetowego są chronione prawem. Kupujący zobowiązany jest do niepodejmowania działalności, która umożliwiłaby jemu lub osobom trzecim zakłócanie lub bezprawne korzystanie z oprogramowania lub innych elementów sklepu internetowego.

10.2

Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., )

10.3

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego, w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartych umów oraz w celach marketingowych i reklamowych.

10.4

Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do dostarczenia towaru do Kupującego.

10.5

Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów , usług lub firmy Sprzedającego, na adres e-mail podany przy rejestracji w sklepie internetowym.

10.6

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10.7

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.12.2014r.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Kellys sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 107910, Tel. +48 710 318 88 77, e-mail shoppl@kellysbike.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://www.kellysbike.com/pl/kontakt-pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.