Search
Intl | pl
Select your country:
Select your language:
Confirm

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1

1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod adresem: https://www.kellysbike.com oraz prawa i obowiązków stron wynikających z umowy sprzedaży zawartej za pomocą sklepu internetowego.

1.2

2. Sprzedający może w każdej chwili zmienić treść Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiana ta nie ma wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu. O zmianie Regulaminu i jej zakresie Kupujący zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej, przed wejściem w życie zmian.

1.3

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.kellysbike.com//, a Kupujący ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu i pobrania jego kopii. Regulamin jest również dostarczany Kupującemu wraz z Akceptacją i fakturą na jego adres e-mail.

§ 2 Strony i rodzaje umów sprzedaży

2.1

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, Sprzedającym jest Kellys sp. z o.o., Sportowa 6N/2, 55-200, Oława, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 00000107910, adres e-mail: infopl@kellysbike.com.

2.2

Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają osobowość prawną.

2.3

Podstawowym środkiem porozumiewania się Sprzedającego z Kupującym jest sieć Internet, w szczególności poczta elektroniczna.

2.4

Akceptując Regulamin Kupujący zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

2.5

Ze sklepu mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 3 Konto użytkownika

3.1

Rejestrując się w sklepie internetowym, Kupujący uzyskuje dostęp do konta użytkownika, za pomocą którego może dokonać zamówienia (Konto).

3.2

Rejestrując się lub dokonując zakupu w sklepie internetowym, Kupujący zobowiązany jest podać prawdziwe i prawidłowe dane oraz aktualizować je, gdy ulegną zmianie. Dla potrzeb korzystania ze sklepu internetowego oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, informacje podane przez Kupującego na koncie użytkownika są uważane za prawidłowe.

3.3

Dostęp do Konta jest zabezpieczony za pomocą loginu i hasła. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła umożliwiających dostęp do Konta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez Kupującego.

3.4

Kupujący uniemożliwi korzystanie z Konta osobom trzecim.

3.5

Kupujący może korzystać z Konta we własnym imieniu. Korzystanie z Konta w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, oznacza, że Kupujący posiada ważne pełnomocnictwo do działania w jej imieniu. Za działanie Kupującego w imieniu lub na rzecz osób trzecich bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic Kupujący ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną.

3.6

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto może nie być dostępne w każdym czasie, w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu konserwacji sprzętu i oprogramowania.

3.7

Do korzystania ze sklepu internetowego, Kupujący musi spełniać następujące warunki techniczne: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

3.8

Kupujący może składać reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego, drogą elektroniczną, na adres: shoppl@kellysbike.com Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

§ 4 Zawarcie umowy

4.1

Sprzedający w sklepie internetowym publikuje katalog towarów oferowanych do sprzedaży, w tym ceny poszczególnych towarów. Oferta sprzedaży towarów i ceny towarów pozostają w mocy tak długo, jak długo są one wyświetlane w sklepie internetowym. Sprzedający nie gwarantuje dostępności towaru, który znajduje się w katalogu. Katalog towarów nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

4.2

Aby zamówić towar w sklepie internetowym, zarejestrowany i zalogowany Kupujący powinien kliknąć na znajdujący się przy wybranym towarze przycisk "Dodaj do koszyka". Następnie, po kliknięciu na przycisk " Zamówienie " Kupujący otrzyma formularz zamówienia, który składa się z czterech etapów:

 • w pierwszym etapie Kupujący podaje prawidłowy adres rozliczeniowy i wysyłki,
 • w drugim etapie, Kupujący wybiera metodę dostawy,
 • w trzecim etapie Kupujący wybiera sposób płatności za zamówione towary,
 • w czwartym etapie Kupujący wyraża zgodę na związanie treścią Regulaminu i ostatecznie potwierdza zamówienie, klikając na przycisk o nazwie " Potwierdzenie zamówienia ".
4.3

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z ofertą zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi, gdy Sprzedający prześle Kupującemu akceptację zamówienia (Akceptacja), w chwili jej otrzymania. Akceptacja wysyłana jest na adres e -mail, którego Kupujący używa do logowania się w sklepie internetowym.

4.4

Akceptacja zawiera numer zamówienia, datę i czas zamówienia, sposób i termin płatności, przedmiotem zamówienia - wybrane towary wraz z ceną, określenie sposobu dostawy oraz adres rozliczeniowy. Wraz z Akceptacją przesyłana jest również faktura i Regulamin.

4.5

Umowa zawierana jest przy pomocy środków technicznych służących do komunikowania się na odległość. Każda ze stron we własnym zakresie ponosi koszty zawarcia umowy.

§ 5 Dostawa towarów

5.1

Dostawa towarów odbywa się w następujący sposób:

 • Jeżeli zakupionym towarem jest rower, zostanie on dostarczony Kupującemu wyłącznie poprzez punkty sprzedaży detalicznej, wybrany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia;
 • Jeżeli zakupionym produktem jest akcesorium rowerowe, zostanie ono dostarczone do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika DPD Polska, na adres Kupującego podany w zamówieniu;
 • Jeśli zakupione są jednocześnie rower i akcesorium rowerowe, dostawa zamówionych towarów odbywa się tak samo, jak dostawa roweru.
5.2

Czas dostawy roweru do punktu sprzedaży detalicznej wynosi 3-14 dni roboczych. Kupujący zostanie poinformowany o możliwości i terminie odbioru roweru.

5.3

Czas dostawy akcesoriów wynosi 2-14 dni, jeśli nie zostały zakupione wraz z rowerem.

5.4

Rowery dostarczane są wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjna.

5.5

Jeżeli z winy Kupującego konieczne jest ponowne dostarczenie towaru, koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru pokrywa Kupujący.

5.6

Po otrzymaniu zamówionego towaru, w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Kupujący, będący konsumentem, powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie.

§ 6 Cena i warunki płatności

6.1

Cena zawiera już podatek VAT. Cena nie zawiera opłaty za wysyłkę, która wynosi 12,00 PLN. W wypadku wybrania formy płatności pobranie, doliczony zostanie koszt dodatkowej usługi w wysokości 5,00 PLN

6.2

Kupujący może zapłacić za towary w następujący sposób:

 • za pobraniem, jeśli zakupił jedynie akcesoria, a cenę uiści po otrzymaniu towaru od przewoźnika, gotówką lub kartą kredytową
 • za pomocą systemu płatności internetowych PayU, jeżeli towarami są rowery lub rowery i akcesoria rowerowe łącznie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem z systemu płatności.
6.3

Wraz z ceną zakupu Kupujący uiszcza opłatę za wysyłkę, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

6.4

W przypadku płatności za pobraniem, cena zakupu i opłata za wysyłkę są wymagalne z chwilą otrzymania towaru.

6.5

W przypadku dokonania płatności przy pomocy systemu płatności internetowych, do zapłaty ceny dochodzi w momencie otrzymania ceny przez Sprzedającego.

6.6

Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT. Sprzedający przesyła fakturę VAT drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego, wraz z Akceptacją i Regulaminem.

§ 7 Odstąpienie od umowy

7.1

Kupujący, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

7.2

Postanowienia dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, Załącznik stanowi integralną część Regulaminu i jest wiążący dla stron.

7.3

W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takiej sytuacji Sprzedający może zażądać od Kupującego naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty odpowiadającej zmniejszeniu się wartości takiego towaru.

§ 8 Gwarancja i rękojmia

8.1

Okres gwarancji dla produktów zakupionych w sklepie internetowym to 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży.

8.2

W przypadku zakupu roweru, Kupujący otrzyma kartę gwarancyjną. W przypadku zakupu akcesoriów rowerowych, potwierdzeniem gwarancji jest faktura.

8.3

Sprzedawca zapewnia dobra jakość i sprawne działanie sprzętu pod warunkiem, że będzie on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Gwarantem jest Sprzedający, czyli firma, która sprzedała rower.

8.4

Sprzedający jest zobowiązany przekazać nabywcy rower pełni sprawny, wyregulowany, nadający się do natychmiastowej eksploatacji.

8.5

Obowiązkiem sprzedawcy jest skontrolowanie prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów roweru. Producent nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek urazy i szkody spowodowane niefachowym serwisowaniem lub niewłaściwą konserwacją po wydaniu towaru z magazynu, tzn. nieodpowiednim serwisem przedsprzedażnym w sklepie.

8.6

Sprzedający obowiązany jest dostarczyć produkt bez wad. Kupujący zobowiązany jest zbadać dostarczony towar niezwłocznie po odbiorze i nie później niż w ciągu trzech dni od daty otrzymania towaru zawiadomić pisemnie Sprzedającego o wykrytych wadach. Po upływie powyższego terminu, Sprzedający nie uzna roszczeń Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji dotyczących wad oczywistych, jeżeli mogły one i powinny być wykryte przy zachowaniu należytej staranności na etapie wstępnego badania.

8.7

W okresie trwania gwarancji wszystkie usterki spowodowane wadami materiału, wadami ukrytymi oraz złym montażem będą usuwane bezpłatnie.

8.8

Za naprawy gwarancyjne nie uważa się regulacji, dokręcenia i konserwacji (np. niedokręcanie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.).

8.9

W przypadku konieczności wymiany części, Gwarant zapewni ją w kolorze odpowiednim do specyfikacji roweru lub uniwersalnym.

8.10

Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do sprzętu firmy KELLYS zakupionego w punkcie dystrybucji rowerów KELLYS.

8.11

Zalecane jest używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Używanie innych niż oryginalne części zamiennych może być przyczyną usterek, a nawet może prowadzić do uszkodzenia roweru.

8.12

Karta gwarancyjna jest częścią wyposażenia wyrobu łącznie z wpisanym numerem fabrycznym. Jest jedynym dowodem praw użytkownika do gwarancji. W interesie użytkownika leży przechowywanie karty gwarancyjnej w taki sposób, aby nie zaginęła.

8.13

Do obowiązków użytkownika należy wykonanie czynności obsługowych, regulacyjnych i konserwacyjnych wszystkich elementów roweru opisanych w Instrukcji użytkowania roweru;

8.14

Zaleca się dokonanie w terminie 14 - 30 dni od daty zakupu przeglądu gwarancyjnego roweru w profesjonalnym serwisie rowerowym.

8.15

W przypadku zakupu jedynie akcesoriów rowerowych, Kupujący zobowiązany jest przesłać reklamację na piśmie na adres Sprzedającego, wraz z opisem przyczyny reklamacji, załączając kopię faktury. Kupujący zostanie powiadomiony o wyniku rozpoznania reklamacji na adres poczty elektronicznej podany na jego koncie użytkownika.

8.16

W przypadku zakupu roweru lub jednocześnie roweru i akcesoria, Kupujący zobowiązany jest zgłosić reklamację w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym odebrał towar, przedkładając jednocześnie fakturę i kartę gwarancyjną.

8.17

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego lub przez punkt sprzedaży detalicznej. W przypadku uzasadnionej reklamacji, gwarancja ulega przedłużeniu o czas rozpoznawania reklamacji oraz czas usunięcia wady.

8.18

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady roweru powstałe w wyniku niewłaściwego montażu zakupionego roweru. Kupujący traci uprawnienia z gwarancji, jeśli montaż roweru nie został wykonany przez wyspecjalizowany serwis rowerowy.

8.19

W celu zachowania uprawnień z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest dokonywać profesjonalnego przeglądu roweru po każdych przejechanych 500 km, jednak nie rzadziej niż raz w roku, co powinno zostać odnotowane na karcie gwarancyjnej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady roweru, w przypadku uchybienia temu obowiązkowi przez Kupującego.

8.20

Sprzedający nie odpowiada z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący przechowuje towary w nieodpowiednich warunkach (np. przy dużym zapyleniu lub wilgotności).

8.21

We wszelkich sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.22

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, o których mowa poniżej.

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:
 • z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
 • niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
 • kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
 • uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
 • wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
 • amortyzatora, itp.)
 • w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
 • (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
 • w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
 • w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
 • uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
 • wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);
Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:
 • upływu terminu gwarancji;
 • wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
 • nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
 • dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
 • wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.

§ 9 RĘKOJMIA

9.1

Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne towaru. W sytuacji, gdy Kupującym jest konsument, w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem roku od wydania towaru, domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

9.2

Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna)

9.3

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

9.4

Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

9.5

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9.6

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

9.7

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu.

9.8

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

9.9

Jeżeli Kupujący, będący konsumentem, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 10 DANE OSOBOWE

10.1

W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

11.2

Szczegółowe informacje w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się pod linkiem: https://www.kellysbike.com/pl/ochrana-osobnych-udajov-pl

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1

Oprogramowanie oraz pozostałe elementy sklepu internetowego są chronione prawem. Kupujący zobowiązany jest do niepodejmowania działalności, która umożliwiłaby jemu lub osobom trzecim zakłócanie lub bezprawne korzystanie z oprogramowania lub innych elementów sklepu internetowego.

11.2

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r.

11.3

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Kellys sp. z o.o., Sportowa 6N/2, 55-200, Oława, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem 107910, e-mail shoppl@kellysbike.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://www.kellysbike.com/pl/kontakt-pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 PLN. Ponosicie Państwo również koszt zapakowania i zabezpieczenia towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.