Search
Intl | pl
Select your country:
Select your language:
Confirm

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

1. Administrator danych osobowych

My, Kellys Sp. z o. o. z siedzibą w Siechnicach jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

2. W JAKICH SYTUACJACH ADMINISTRATOR BĘDZIE PRZETWARZAĆ WASZE DANE?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z naszego sklepu internetowego w ramach rejestracji konta użytkownika. Gromadzone dane osobowe obejmują wszelkie informacje udostępniane w toku tej rejestracji, które podajesz w formularzu rejestracji tj. przede wszystkim: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Ponadto gromadzimy również dane, które pozostawiasz poruszając się po serwisie tzw. pliki cookies.

3. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: Izabela Lechowska, izabela.lechowska@kellysbike.com, tel: 71/3188877

4. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy sprzedaży oferowanych przez nas za pośrednictwem strony internetowej produktów, a także w celu realizacji tej umowy, w tym w szczególności kontaktu z Tobą, realizacji dostawy, płatności, rozpatrywania skarg i reklamacji, a także w celu umożliwienia składnia późniejszych zamówień (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Na użycie Twoich danych w celach marketingowych, związanych z przesyłaniem informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. reklam za pomocą poczty elektronicznej) oraz kontakt telefoniczny w celach związanych z marketingiem bezpośrednim (np. oferta sprzedaży kierowana za pośrednictwem SMS-a) potrzebujemy Twojej osobnej zgody, którą wyrazić możesz przy rejestracji konta poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna.

5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj.:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową/kurierską,
 • podmiotom, z którymi współpraca w oparciu o zawarte z nimi umowy umożliwia realizację zleceń np. punkty odbioru zamówionych produktów,
 • organom państwowym, innym podmiotom, instytucjom etc. w przypadkach przewidzianych przez prawo w celu realizowania spoczywających na nas obowiązków przewidzianych przepisami prawa (np. sądy, organy ścigania).

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Czas przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie. Natomiast w zakresie danych udostępnionych w celu realizacji umowy, będą one przetwarzane przez okres, w którym będzie to konieczne dla celów tej umowy oraz świadczenie usługi prowadzenia konta w serwisie internetowym. Dane te mogą być przetwarzane również po zakończeniu realizacji umowy jednak wyłącznie wtedy, kiedy jest to dozwolone lub wymagane np. w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych czy rachunkowych, w celu zapobiegania nadużyciom/oszustwom, maksymalnie jednak przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy.

8. Twoje prawa

 • prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych powyższe oznacza, że jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
 • ograniczenia przetwarzania danych możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  • (i) Sprzeciw „marketingowy”: masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
  • (ii) Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do przenoszenia danych Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Cię dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod adresem: www.kellysbike.com

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: infopl@kellysbike.com, zadzwoń pod numer: 71/3188877.