Search
Intl | pl
Select your country:
Select your language:
Confirm

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY administratora -WOBEC KLIENTóW

zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych uchylającego dyrektywę 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem“)
Chcemy krótko poinformować o przetwarzaniu danych osobowych. Informacje te nie dotyczą danych osobowych osób prawnych, w tym nazwy, formy prawnej i danych kontaktowych osoby prawnej.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest:

KELLYS BICYCLES s.r.o. , spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem Republiki Słowackiej z siedzibą Slnečná cesta 374, 922 01 Veľké Orvište, REGON: 17 641 322, wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Trnawie, Oddział Sro, sygn. nr 37/T (zwana dalej „Administratorem“)

Dane kontaktowe Administratora:
adres: Slnečná cesta 374, 922 01 Veľké Orvište
mail: kellys@kellysbike.com,
nr tel.: +421 333 213 111

2. W JAKICH SYTUACJACH Administrator PRZETWARZA DANE osobowe?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade Vám naše služby nemôžeme poskytnúť.

Dane osobowe bez zgody klienta są przetwarzane tylko w przypadkach, w których pozwala na to obowiązujące prawo. Dane osobowe, które klient przekazuje na podstawie umowy, szczególnego przepisu lub na podstawie uzasadnionego interesu, w przeciwnym razie świadczenie usług nie jest możliwe.

Dane osobowe klienta są przetwarzane bez jego zgody tylko w następujących przypadkach i na podstawie następujących podstaw prawnych:

 • Realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunków umownych – np. sprzedaż towarów klientom sklepu internetowego – przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i realizacji umowy, bez podania danych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja przez Administratora;
 • Wypełnianie zobowiązań prawnych – np. obsługa procesu reklamacyjnego lub prowadzenie księgowości – przetwarzanie danych osobowych jest wymagane przez określone przepisy, w szczególności ustawę nr 40/1964 Dz.U. Kodeksu cywilnego, ustawa nr 250/2007 Dz.U. o ochronie konsumentów, ustawa nr 102/2014 Dz.U. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość, lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy, ustawa nr 222/2004 Dz.U. o podatku od towarów i usług, ustawa nr 431/2002 Dz.U. o rachunkowości;

Dane osobowe można również przetwarzać na podstawie zgody klienta, o którą można poprosić klienta, realizując każdą taką operację. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, tj. to od klienta zależy, czy przekaże dane osobowe. Jeśli klient wyrazi zgodę, może ją w każdej chwili cofnąć.

3. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 • Podstawowe dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania;
 • Dane konta użytkownika – nazwisko, hasło, lista zakupionych towarów;
 • Dane kontaktowe – numer telefonu, adres e-mail;
 • Dane społeczno-demograficzne – dane statystyczne dotyczące wieku, płci, wykształcenia, zatrudnienia, liczby dzieci;
 • Informacje o korzystaniu z produktów i usług – z jakich usług klient skorzystał u nas w przeszłości. Na podstawie tych informacji możemy polecić odpowiednie produkty i usługi;
 • Informacje z zapisów rozmów telefonicznych lub innych rozmów z klientem, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu, wiadomości SMS;
 • Cookies.

4. PRAWNie uzasadniony INTERES, na KTÓRego podstawie PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE

Administrator czasami przetwarza dane osobowe klienta bez jego zgody również na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu przetwarzania lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu osób trzecich. W takich przypadkach Administrator zawsze oceni, czy przetwarzanie nie będzie stanowiło nieproporcjonalnej ingerencji w prawa uczestnika. Administrator przetwarza dane osobowe klienta na podstawie następujących prawnie uzasadnionych interesów:

 • Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie serwera, a także w ochronie jego działalności, prawnie uzasadniony interes dotyczący prawidłowego funkcjonowania strony internetowej (pliki cookies). Na www.kellysbikes.com używamy plików cookie w ramach Google Analytics i witryny Kellys, które pomagają nam dostosować witrynę do potrzeb klienta. Wszystkie te dane są anonimowe i nie rejestrują żadnych danych osobowych użytkownika ani danych, które mogłyby prowadzić do identyfikacji jego osoby. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i technicznych;
 • Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest przesyłanie informacji handlowych zgodnie z § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Dz.U., w przypadku niektórych usług społeczeństwa informacyjnego oraz zgodnie z punktem 47 Rozporządzenia RODO, jeżeli Administrator uzyskał szczegóły dotyczące kontaktu elektronicznego w związku ze sprzedażą towarów i usług uczestnikowi;
 • Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest bezpieczeństwo jego towarów i pracowników, a także ochrona jego praw – w związku z tym może dojść np. do nagrywania kamerą w sklepach itp. Nagrania z kamer są przechowywane przez naszą firmę na okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej jednak niż 14 dni od daty rejestracji nagrania.

5. PRZEZ JAKI CZAS BęDą PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe klienta są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których są one przetwarzane. Przechowując dane osobowe, kierujemy się szczególnymi przepisami, gdzie wyznaczone są terminy dotyczące przechowywania i/lub podstawowymi zasadami RODO, które dotyczą przechowywania i usuwania danych osobowych. Ogólnie nasza firma przechowuje dane osobowe przez 10 lat od zakończenia stosunku umownego, w tym komunikację z klientem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody klienta są zawsze przechowywane tylko przez okres, na jaki wyraził zgodę.

6. Z JAKICH źRóDEŁ POCHODZą TE INFORMACJE?

Dane osobowe, które przetwarzamy, pochodzą od klientów jako osób, których one dotyczą, lub od innych osób, które zamówiły towary lub usługi w jego imieniu.

7. Kto jeST ODBIORCą DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe klienta udostępniamy następującym kategoriom odbiorców tylko w uzasadnionych przypadkach i tylko w niezbędnym zakresie:

 • Osobom świadczącym usługi sklepu internetowego oraz inne usługi związane z prowadzeniem sklepu internetowego;
 • Osobom zajmującym się dostawą towarów / usług/ realizacją płatności na podstawie umów;
 • Słowackiej Inspekcji Handlowej, organom ds. pozasądowego rozstrzygania sporów, policji, sądom, zakładom ekspertyz i ekspertom, innym upoważnionym podmiotom.

8. JAKIE Są PRAWA OSOBY, KTóREJ DANE OSOBOWE Są PRZETWARZANE?

 • prawo dostępu - osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może poprosić o dostęp do swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Administrator przekazuje również kopię przetwarzanych danych osobowych.
 • prawo do naprawy - osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może poprosić o zmianę niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które przetwarzamy.
 • prawo do usunięcia - osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może poprosić o usunięcie swoich danych osobowych w przypadku zaistnienia jednej z następujących sytuacji:
  • (i) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały gromadzone lub w inny sposób przetwarzane;
  • (ii) osoba, której dane osobowe są przetwarzane, cofnęła zgodę, na podstawie której przetwarzano jej dane osobowe i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania;
  • (iii) osoba, której dane osobowe są przetwarzane, wniosła sprzeciw wobec decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu jej danych osobowych i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych powodów takiego przetwarzania lub wniosła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
  • (iv) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego mającym zastosowanie do Administratora;
  • (vi) dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może zwrócić się do Administratora o ograniczenie przetwarzania jej danych osobowych w przypadku zaistnienia jednej z następujących sytuacji:
  • (i) osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zakwestionowała dokładność danych osobowych na czas niezbędny, aby Administrator zweryfikował prawidłowość danych osobowych;
  • (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale osoba, której dane osobowe są przetwarzane, odmawia usunięcia tych danych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystywania;
  • (iii) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane osobowe są przetwarzane, chce tego w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
  • (iv) osoba, której dane osobowe są przetwarzane, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione powody Administratora przeważają nad jej uzasadnionymi powodami;
 • prawo do przenoszenia danych – jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody danej osoby lub ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe są przetwarzane, a jednocześnie chodzi o przetwarzanie przez zautomatyzowanych pośredników, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do uzyskania danych osobowych, które podała Administratorowi, w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, pod warunkiem, że prawo to nie wpływa negatywnie na prawa i swobodę innych osób.
 • prawo do wycofania zgody – jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu, w jakim wyraziła zgodę.
 • prawo do sprzeciwu – osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz zawsze, gdy przetwarzamy dane osobowe osoby na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub interesu publicznego, w tym profilowania.
 • prawo do wniesienia skargi – soba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, Hraničná 12, 820 07 Bratysława 27, www.uoou.sk.

9. POSTANOWIENIA KOńCOWE

Składając zamówienie z internetowego formularza zamówienia osoba, której dane osobowe są przetwarzane, potwierdza, że zapoznała się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptuje je w całości.

Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania Administratorowi wyłącznie prawdziwych i dokładnych danych osobowych. Za dokładność, precyzję i prawdziwość podanych danych osobowych odpowiada osoba, której dane dotyczą. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność podanych danych.

Administrator nie zamierza przekazywać żadnych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przetwarzając dane osobowe, Administrator nie stosuje zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z § 28 ust. 1 i 4 ustawy nr 18/2018 K;C:. o ochronie danych osobowych.