Szukaj
Intl | pl
Wybierz kraj:
Wybierz język:
Potwierdzić

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA – WZGLĘDEM KLIENTÓW

zgodnie z artykułami 13 a 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „Rozporządzenie“)
Z przyjemnością przekazujemy Państwu zwięzłą informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Informacje te nie dotyczą danych osobowych osób prawnych, w tym nazwy, formy prawnej i danych kontaktowych osoby prawnej.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

KELLYS BICYCLES s.r.o. , spółka założona i prowadzona na podstawie prawa Republiki Słowackiej, z siedzibą Slnečná cesta 374, 922 01 Veľké Orvište, REGON: 17 641 322, wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego Trnava, wydział Sro, zakładka nr. 37/T (dalej zwany „Administrator“)

2. W JAKICH SYTUACJACH ADMINISTRATOR BĘDZIE PRZETWARZAĆ WASZE DANE?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe bez Państwa zgody tylko w przypadkach, gdy obowiązujące ustawodawstwo pozwala nam przetwarzać takie dane. Dane osobowe przekazane nam na mocy umowy, szczególnego przepisu lub uzasadnionego interesu muszą być nam dostarczone, w przeciwnym razie nie będziemy mogli zapewnić Państwu naszych usług.

Bez Państwa zgody przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie w tych przypadkach i na podstawie tych podstaw prawnych:

 • Sprzedaż towaru klintom e-sklepu
 • Wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunków umownych
 • Rozpatrywanie reklamacji

Możemy również przetwarzać Wasze dane osobowe za Waszą zgodą, o którą możemy Państwa poprosić przy każdej takiej operacji. Udzielenie zgody jest dobrowolne, tj. od Państwa zależy, czy podacie nam swoje dane osobowe. Jeśli wyrazicie swoją zgodę, możecie ją odwołać w dowolnym momencie.

Tylko na podstawie Państwa zgody możemy przetwarzać Wasze dane osobowe w następujących przypadkach:

 • Wsparcie sprzedaży: oferty marketingowe, newsletter, wysyłka katalogów, informacje o produktach i nowościach względem jakichkolwiek zainteresowanych (nie na pozycji klienta Administratora); zdjęcia.

3. UZASADNIONY INTERES, NA PODSTAWIE KTÓREGO PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Administrator przetwarza czasem dane osobowe bez Państwa zgody i na podstawie swojego uzasadnionego interesu lub w interesie osób trzecich. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie poniższych uzasadnionych interesów:

 • Uzasadniony interes Administratora w zakresie ochrony serwera i ochrony jego działalności, uzasadnionego interesu w celu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej (pliki cookies). W serwisie www.kellysbikes.com korzystamy z plików cookies Google Analytics i strony Kellys, abyśmy mogli dostosować stronę do Waszych potrzeb. Wszystkie te dane są anonimowe i nie rejestrują żadnych danych osobowych ani informacji, które mogłyby doprowadzić do identyfikacji osoby. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i technicznych.

Przetwarzamy ogólne dane osobowe jak również dane szczególnej kategorii, w szczególności:

 • imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, oraz inne potrzebne do osiągnięcia celu
 • fotografie

4. PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak to jest konieczne dla celów, dla których przetwarzane są dane osobowe. Przechowując dane osobowe, stosujemy się do szczegółowych przepisów, które określają terminy przechowywania i/lub podstawowe zasady dotyczące przechowywania i usuwania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie Waszej zgody i przez czas, na jaki dałeś nam pozwolenie.

5. Z JAKICH ŹRÓDEŁ POCHODZĄ TE INFORMACJE?

Państwa dane osobowe, które przetwarzamy, pochodzą od Ciebie jako od osoby zainteresowanej lub od innych osób, które zamówiły dla Ciebie nasze usługi.

6. KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe udostępniamy tylko w uzasadnionych przypadkach i tylko w zakresie niezbędnym dla następujących kategorii odbiorców:

 • Słowacka Inspekcja Handlowa, organ ds. Alternatywnych metod rozstrzygania sporów, organy policyjne, sąd, organy eksperckie i eksperci, inny uprawniony podmiot.

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM WASZYCH DANYCH OSOBOWYCH?

 • prawo do dostępu - możesz poprosić nas o dostęp do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. Administrator dostarcza również kopię przetwarzanych danych osobowych.
 • prawo do poprawy - możesz poprosić nas o poprawienie wszelkich niedokładnych lub niekompletnych Twoich danych osobowych, które przetwarzamy.
 • prawo do usunięcia - możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych, jeśli wystąpi jedna z poniższych sytuacji:
  • (i) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
  • (ii) wycofałeś zgodę, na podstawie której przetwarzano twoje dane osobowe i nie ma dalszych prawnych powodów, aby je przetwarzać;
  • (iii) wniosłeś sprzeciw odnośnie automatycznego przetwarzania twoich danych osobowych i nie istnieją żadne uzasadnione powody uzasadniające takie przetwarzanie lub zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
  • (iv) Państwa dane osobowe były przetwarzane bezprawnie;
  • (v) Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego określonego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego obowiązującym Administratora;
  • (vi) Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - możesz wnieść u Administratora o ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych, jeśli zaistnieje którakolwiek z poniższych sytuacji:
  • (i) zaprzeczyliście Państwo dokładności danych osobowych przez czas niezbędny do sprawdzenia przez Administratora prawidłowości danych osobowych;
  • (ii) przetwarzanie danych osobowych jest nielegalne, ale odmawiasz usunięcia tych danych, a zamiast tego domagasz się ograniczenia ich wykorzystania;
  • (iii) administrator danych nie potrzebuje danych osobowych do celów przetwarzania, ale Ty ich potrzebujesz w celu identyfikacji, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
  • (iv) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione powody Administratora przeważają nad Twoimi uzasadnionymi powodami.
 • prawo do przeniesienia danych – jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub w związku z koniecznością wykonania umowy, której jesteś stroną, a jednocześnie jest to przetwarzanie przez zautomatyzowane procesy przetwarzania, masz prawo do uzyskania danych osobowych, dotyczących Ciebie, które podałeś Administratorowi w uporządkowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie, z wyjątkiem tego, że prawo to nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.
 • prawo do wycofania zgody – jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo tę zgodę w każdym momencie wycofać.
 • prawo wniesienia sprzeciwu – może w dowolnym czasie wnieść u Administratora sprzeciw wobec przetwarzaniu swoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego na podstawie uzasadnionego interesu Administratora oraz w każdym przypadku, gdy Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu lub interesu publicznego, w tym profilowania.
 • prawo do złożenia skargi – masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczeg, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.