Search
Intl | hu
Select your country:
Select your language:
Confirm

AZ ÜZEMELTETŐ ÜGYFÉLLEL SZEMBENI TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban „Általános adatvédelmi rendelet“) 13. és 14. cikke alapján
A személyes adatai kezeléséről szeretnénk tájékoztatni. A jelen tájékoztatás nem érinti a jogi személyek adatait, beleértve a jogi személy nevét, jogi formáját és elérhetőségét.

1. KI KEZELI A SZEMÉLYES ADATAIT?

A személyes adatainak a kezelője:

KELLYS BICYCLES s.r.o. , a Szlovák Köztársaság jogrendje alapján létrehozott és működő társaság, amelynek székhelye: Slnečná cesta 374,922 01 Veľké Orvište, statisztikai számjele: 17 641 322, és amelyet a Trnavai Járásbíróság Sro. lajstromába 37/T betétszám alatt jegyeztek be (a továbbiakban „Üzemeltető“).

2. MILYEN HELYZETEKBEN FOGJA AZ ÜZEMELTETŐ KEZELNI A SZEMÉLYES ADATAIT?

A személyes adatait a hozzájárulása nélkül csak azon esetekben fogjuk kezelni, amelyekben az adatkezelést számunkra a hatályos jogszabályok megengedik. Azon adatokat, amelyeket a szerződés, külön jogszabály vagy a jogos érdek alapján k.zöl velünk, feltétlenül át kell adnia nekünk ahhoz, hogy igénybe vehesse a szolgáltatásunkat.

A hozzájárulása nélkül csak a következő esetekben és a következő jogszabályok alapján kezeljük az adatait:

 • Az e-szop vásárlóinak való árusítás során
 • A szerződéses viszonyból következő jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése
 • A reklamációs folyamat ügyintézése

A személyes adatait a hozzájárulása alapján is kezelhetjük, amelyet minden ilyen művelet során kérhetünk Öntől. A hozzájárulás megadása önkéntes, tehát az Ön döntésén múlik, hogy a személyes adatait nekünk megadja vagy nem. Amennyiben megadja a hozzájárulását, azt utána bármikor visszavonhatja.

Kizárólag a hozzájárulásával kezelhetjük a személyes adatait a következő esetekben:

 • Az eladás támogatása: marketingajánlatok, hírlevél, katalógus, termékinformáció, fényképek küldése, tájékoztatás az újdonságokról az érdeklődők számára (amennyiben nem az Üzemeltető ügyfele).

3. JOGOS ŔDEK, AMELY ESETÉBEN A SZEMÉLYES ADATAIT FELDOLGOZZUK

Az Üzemeltető a személyes adatait időnként a hozzájárulása nélkül is kezeli az adatkezeléshez fűződő jogos érdekében vagy harmadik személyek jogos érdekében. Az Üzemeltető a személyes adatait az adatkezeléshez fűződő következő jogos érdekben kezeli:

 • Az Üzemeltetőnek a szerver, valamint a saját vállalkozása védelméhez fűződő jogos érdekében, a web oldal (cookies) rendes működéséhez fűződő jogos érdekben. A www.kellysbikes.com honlapon cookiest a Google Analytics szolgáltatás és a Kellys weboldalak keretében használunk, amelyek segítenek a honlapokat az igényeinkhez igazítani. Az összes ilyen adat névtelen és a felhasználóról nem tárol semmiféle személyes adatot, vagy olyan adatot, amely az adott személy azonosításához vezethetne. Az ilyen adatokat kizárólag statisztikai és technikai célokra használjuk.

Feldolgozzuk az Önök szokványos személyes adatait, valamint a személyes adatok külön kategóriáját is, amelyek főként:

 • családi és utónév, lakcím, e-mail, telefonszám, egyéb adatok a cél elérése érdekében;
 • fényképek

4. MENNYI IDEIG FOGJUK KEZELNI A SZEMÉLYES ADATAIT?

A személyes adatait legfeljebb addig tároljuk, ameddig feltétlenül szükséges annak a célnak az érdekében, amelyre azokat számunkra átadta. A személyes adatok tárolása során külön jogszabályhoz tartjuk magunkat, amely megszabják számunkra a tárolás határidejét és/vagy a GDPR adattárolásra és adattörlésre vonatkozó alapelveihez.

Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokat mindig csak annyi ideig tároljuk, amennyi időre a hozzájárulását adta.

5. MILYEN FORRÁSBÓL SZÁRMAZNAK EZEN INFORMÁCIÓK?

Az általunk kezelt személyes adatai vagy Öntől, mint érintett személytől származnak, vagy más személytől, aki az Ön javára megrendelte a szolgáltatásunkat.

6. KI A SZEMÉLYES ADATOK FOGADÓJA?

Az Ön személyes adatait csak indokolt esetben és a feltétlenül szükséges terjedelemben továbbítjuk a következő befogadói csoportoknak:

 • Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, Vitát alternatív módon rendező szerv, Rendőrség, Bíróság, Szakértői intézetek és szakértők, Egyéb jogosult alany

7. MILYEN JOGOKKAL ÉLHET A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE SOR8N?

 • hozzáférési jog - kérhet betekintést az általunk kezelt személyes adatokba. Az Üzemeltető kérésére átadja a kezelt személyes adatai másolatát.
 • javítási jog - kérheti a pontatlan vagy nem teljes általunk kezelt személyes adatai módosítását.
 • törlési jog - kérheti a személyes adatai törlését, amennyiben bekövetkezik az alábbi körülmények valamelyike:
  • (i) a személyes adatok már nem szükségesek arra a célra, amelyre azokat begyűjtöttük és kezeltük;
  • (ii) visszavonta a személyes adatkezeléshez nyújtott hozzájárulását, és nem áll fenn a további adatkezelés semmiféle jogi indoka;
  • (iii) kifogást emelt az ellen, hogy az automatizált személyes adatkezelés alapján történő döntéshozatal tárgyává váljon, és nem áll fenn semmiféle lényeges jogos indok azok ily módon való kezelésére, vagy kifogással élt a személyes adatai közvetlen marketingcélokra való felhasználása ellen;
  • (iv) a személyes adatait jogellenesen kezeltük;
  • (v) A személyes adatait törölni kell valamely uniós vagy az Üzemeltetőre vonatkozó tagállami jogi rendelkezés által előírt kötelezettség teljesítése érdekében;
  • (vi) A személyes adatait információs társaság szolgáltatásával összefüggésben gyűjtötték be.
 • a kezelés korlátozásának joga - kérheti az Üzemeltetőt, hogy korlátozza a személyes adatai kezelését, amennyiben bekövetkezik az alábbi körülmények valamelyike:
  • (i) vitatja a személyes adatai pontosságát, mégpedig arra az időtartamra, amely Üzemeltető számára elegendő azok helyességének felülvizsgálatára;
  • (ii) a személyes adatainak kezelése jogellenes, viszont nem kéri azok törlését és ahelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • (iii) az Üzemeltetőnek már nincs szüksége rájuk kezelési célokra, Ön viszont azokat kéri a jogos igénye meghatározásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • (iv) kifogással élt a személyes adatainak a GDPR 21. § (1) bekezdése szerinti kezelése ellen mindaddig, amíg be nem bizonyosodik, hogy az Üzemeltető jogos indokai felülírják az Ön jogos indokait.
 • adatátviteli jog – amennyiben a személyes adatait a hozzájárulásával kezeljük vagy azért, mert az szükséges egy olyan szerződés teljesítéséhez, amelynek Ön az egyik szerződő fele, és egyidejűleg automatizált adatkezelés folyik, jogában áll megkapni az Önt érintő, az Üzemeltetőnek Ön által átadott személyes adatokat strukturált, általánosan használatos, olvasható formátumban azzal, hogy ezen jog által nem lehetnek érintettek más személyek jogai és szabadsága.
 • a hozzájárulás visszavonásának joga – amennyiben a személyes adatait a hozzájárulásával kezeljük, Ön bármikor jogosult a hozzájárulását az adott célra visszavonni.
 • kifogás emelési jog – bármikor kifogással élhet az Üzemeltetőnél a személyes adatainak az Üzemeltető közvetlen marketingcéljaira való feldolgozása tekintetében, és minden olyan esetben, amikor a amennyiben a személyes adatait a jogod érdekünk vagy közérdek alapján kezeljük, beleértve a profilálást is.
 • panaszjog – jogában áll panasszal élni a felügyeleti szervnél.