Vyhledávání
Intl | cs
Vyberte zemi:
Vyberte jazyk:
Potvrdit

INFORMAČNÍ POVINNOST PRODÁVAJÍCÍHO – VŮČI KLIENTŮM

Podle článků 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)
Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů. Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

1. KDO JE UŽIVATELEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Uživatelem Vašich osobních údajů je:

KELLYS BICYCLES s.r.o., společnost založená a existující podle právního pořádku Slovenské republiky, se sídlem Slnečná cesta 374, 922 01 Veľké Orvište, IČO: 17 641 322, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Trnava, oddíl Sro, vložka č. 37/T (dále jen „Uživatel“)

2. V JAKÝCH SITUACÍCH BUDE UŽIVATEL VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Vaše osobní údaje zpracujeme bez Vašeho souhlasu jen v případech, kdy nám platné právní předpisy toto zpracování povolují. Osobní údaje, které nám poskytujete na základě smlouvy, osobního podpisu nebo na základě oprávněného zájmu, nám musíte poskytnout, v opačném případě Vám naše služby nemůžeme poskytnout.

Bez Vašeho souhlasu zpracujeme Vaše osobní údaje jen v těchto případech a na základě těchto právních základů:

 • Prodej zboží zákazníkům e-shopu
 • Plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů
 • Vyřízení reklamačního procesu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovat i na základě Vašeho souhlasu, o který Vás při každé takéto operaci můžeme požádat. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné, tzn. je na Vašem rozhodnutí, jestli nám osobní údaje poskytnete nebo ne. Jestliže nám souhlas udělíte, můžete ho následně kdykoliv odvolat.

Jen s Vaším souhlasem můžeme zpracovat Vaše osobní údaje v těchto případech:

 • Podpora prodeje: marketingové nabídky, newsletter, zasílání katalogů, informace o produktech a novinkách vůči jakýmkoliv zájemcům (ne v pozici klienta Uživatele); fotografie.

3. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY, PRO KTERÉ JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVANÉ

Uživatel někdy zpracuje Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu i na základě svého oprávněného zájmu na zpracování nebo na základě oprávněného zájmu třetích stran. Uživatel zpracuje Vaše osobní údaje na základe těchto oprávněných zájmů:

 • Oprávněný zájem Uživatele na ochraně serveru jako i na ochraně svého podnikání, oprávněný zájem na řádném fungovaní web stránky (cookies). Na stránkách www.kellysbikes.com používáme cookies v rámci služby Google Analytics a stránek Kellys, které nám pomáhají přizpůsobit stránku vašim potřebám. Všechny tyto údaje jsou anonymní a o uživateli nezaznamenávají žádné osobní údaje, ani údaje, které by mohli vést k identifikaci jeho osoby. Tyto údaje jsou využívány jen na statistické a technické účely.

Zpracováváme o Vás běžné osobní údaje jako i osobní kategorii osobních údajů, zejména

 • jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, jiné nevyhnutelné na dosáhnutí účelu
 • fotografie

4. PO JAKOU DOBU BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje uchováváme nejvíc do doby, kdy je to potřebné na účely, na které se osobní údaje zpracovávají. Při uchovávání osobních údajů se řídíme zvláštními předpisy, které nám stanovují lhůty uložení a/nebo základními zásadami GDPR ohledně uchovávání a likvidace osobních údajů.

Osobní údaje zpracované na základě Vašeho souhlasu uchováváme vždy jen po dobu, na jakou jste nám souhlas poskytli.

5. Z JAKÝCH ZDROJŮ TYTO INFORMACE POCHÁZÍ?

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme, pocházejí od Vás jako dotknutých osob nebo od jiných osob, která ve Váš prospěch objednala naše služby.

6. KDO JE PŘÍJEMCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v odůvodněných případech a pouze v nevyhnutelném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 • Slovenská a Česká obchodní inspekce, Orgán alternatívního řešení sporu, Policejní sbor, Soud, Znalecké ústavy a znalci, jiný oprávněný subjekt

7. JAKÉ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Jsou to práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů, zejména z Nařízení.

 • právo na přístup - můžete nás požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Uživatel poskytne i kopii zpracovaných osobních údajů.
 • právo na opravu - můžete nás požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
 • právo na výmaz - můžete nás požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, když dojde k některé z následujících situací:
  • (i) osobní údaje už nejsou potřebné na účely, na které byly shromážděné nebo jiná zpracované;
  • (ii) odvolali jste souhlas, na kterého základě byly Vaše osobní údaje zpracované, a neexistuje žádný další právní důvod na jejich zpracování;
  • (iii) vnesli jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody na toto jejich zpracování nebo jste vznesli námitky proti zpracování Vašich osobních údajů na účely přímého marketingu;
  • (iv) Vaše osobní údaje byli zpracované protiprávně;
  • (v) Vaše osobní údaje musí být vymazané k splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, který se na Uživatele vztahuje;
  • (vi) Vaše osobní údaje byly shromážděné v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • právo na omezení zpracování - můžete Uživatele požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, když dojde k některé z následujících situací:
  • (i) popřeli jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Uživatel mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • (ii) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a namísto toho žádáte o omezení jejich použití;
  • (iii) uživatel už osobní údaje nepotřebuje na účely zpracování, ale Vy je požadujete na určení, výkon nebo obhajobu právních výroků;
  • (iv) vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 ods. 1 GDPR, kde nebude ověřené, že oprávněné důvody Uživatele převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • právo na přenosnost údajů – jestliže zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo proto, že je to nevyhnutelné na plnění smlouvy, které jste smluvní stranou, a zároveň jde o zpracování automatizovanými prostředky zpracování, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytli Uživateli, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotknuta práva a svobody jiných osob.
 • právo na odvolání souhlasu – když je zpracování Vašich osobních údajů založené na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů na účel, na který jste dali souhlas, kdykoliv odvolat.
 • právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Uživatele na účely přímého marketingu vykonávaného na základě oprávněného zájmu Uživatele a vždy v dobu, kdy Vaše osobní údaje zpracujeme na základě oprávněného zájmu nebo veřejného zájmu, včetně profilování.